(0) سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
تنظیمات
فیلترها
تولید کننده: مای

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما

  • جهــت از بیــن بــردن چربــى
  • خاصیــت آنتــى باکتریایــى و ضــد التهابى

وضعیت موجودی: موجود نیست

توضیحات

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما محصولــى بــى نظیــر جهــت از بیــن بــردن چربــى مــازاد (ســبوم) صــورت مــى باشــد. ایــن محصــول به واســطه روغــن درخــت چــاى و روغــن جوجوبــا، موجــب پــاک ســازى پوســت شــده و بــا خاصیــت آنتــى باکتریایــى و ضــد التهابى خــود، پوســت را از آلودگــى هاى محیطى کامــلا پــاک مــى نمایــد.

صابون ها باpH  قلیایی خود،  تعادل پوست را برهم زده و منجر به خشکی پوست می گردند. در حالیکه فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما ، باpH   منطبق با پوست، این مشکل را بوجود نمی آورد.

 

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما شستشو دهنده بســیار قــوى بــا اثرضــد التهابــى اســت کــه عــلاوه بــر کمــک بــه رفــع ســریع جــوش هــا، بــراى از بیــن بــردن جــاى تیــره جــوش هــاى قدیمــى نیــز توصیــه مــى شــود

محصــولات آکنــه سلوشــن مــاى فارمــا بــا ترکیبــات موثــر باعــث تنظیــم  ســبوم و آبرســانی عمیــق پوســت مــی شــوند و بــا اثــر ضــد التهابــی و آنتــی اکســیدانی خــود، عـلـاوه بــر از بیــن بــردن رادیــکال هــاى آزاد و جلوگیــرى از پیــرى پوســت، بهتریــن مکمــل در کنــار داروهــاى درمــان آکنــه مــی باشــند.

همچنیــن ایــن محصــولات بــا برخــورداری از مــواد فعــال طبیعــی، اثــرات ســودمند ســه گانــه ای نظیــر نرمــی و لطافــت، حفــظ رطوبــت و پیشــگیری از چیــن و چــروک و پیــری را بــراى پوســت بــه ارمغــان مــی آورنــد.

افراد دارای پوست چرب و مختلط و آکنه ای، مجبورند برای زدودن چربی پوست خود، مکررا از صابون و ژل های شوینده استفاده کنند، که این کار بمرور سبب خشکی پوست می گردد. ففوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما با فرمولاسیونی خارق العاده، بنا به دلایل ذیل، جایگزینی ایده آل برای صابونها و ژل های شوینده و پاک کننده است:

مزیت دیگر این فرآورده استثنایی، نوع بسته بندی کاملا محفوظ آن است که ضمن قابلیت کاربرد بسیار راحت، احتمال آلودگی محتویات درون ظرف محصول را نیز به حداقل می رساند. درحالیکه صابون ها با تجمع باکتری ها بر روی سطح مرطوب خود، موجب انتقال آلودگی های میکروبی به روی پوست می شوند.

 

نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
  • بد
  • عالی

توضیحات

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما محصولــى بــى نظیــر جهــت از بیــن بــردن چربــى مــازاد (ســبوم) صــورت مــى باشــد. ایــن محصــول به واســطه روغــن درخــت چــاى و روغــن جوجوبــا، موجــب پــاک ســازى پوســت شــده و بــا خاصیــت آنتــى باکتریایــى و ضــد التهابى خــود، پوســت را از آلودگــى هاى محیطى کامــلا پــاک مــى نمایــد.

صابون ها باpH  قلیایی خود،  تعادل پوست را برهم زده و منجر به خشکی پوست می گردند. در حالیکه فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما ، باpH   منطبق با پوست، این مشکل را بوجود نمی آورد.

 

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما شستشو دهنده بســیار قــوى بــا اثرضــد التهابــى اســت کــه عــلاوه بــر کمــک بــه رفــع ســریع جــوش هــا، بــراى از بیــن بــردن جــاى تیــره جــوش هــاى قدیمــى نیــز توصیــه مــى شــود

محصــولات آکنــه سلوشــن مــاى فارمــا بــا ترکیبــات موثــر باعــث تنظیــم  ســبوم و آبرســانی عمیــق پوســت مــی شــوند و بــا اثــر ضــد التهابــی و آنتــی اکســیدانی خــود، عـلـاوه بــر از بیــن بــردن رادیــکال هــاى آزاد و جلوگیــرى از پیــرى پوســت، بهتریــن مکمــل در کنــار داروهــاى درمــان آکنــه مــی باشــند.

همچنیــن ایــن محصــولات بــا برخــورداری از مــواد فعــال طبیعــی، اثــرات ســودمند ســه گانــه ای نظیــر نرمــی و لطافــت، حفــظ رطوبــت و پیشــگیری از چیــن و چــروک و پیــری را بــراى پوســت بــه ارمغــان مــی آورنــد.

افراد دارای پوست چرب و مختلط و آکنه ای، مجبورند برای زدودن چربی پوست خود، مکررا از صابون و ژل های شوینده استفاده کنند، که این کار بمرور سبب خشکی پوست می گردد. ففوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما با فرمولاسیونی خارق العاده، بنا به دلایل ذیل، جایگزینی ایده آل برای صابونها و ژل های شوینده و پاک کننده است:

مزیت دیگر این فرآورده استثنایی، نوع بسته بندی کاملا محفوظ آن است که ضمن قابلیت کاربرد بسیار راحت، احتمال آلودگی محتویات درون ظرف محصول را نیز به حداقل می رساند. درحالیکه صابون ها با تجمع باکتری ها بر روی سطح مرطوب خود، موجب انتقال آلودگی های میکروبی به روی پوست می شوند.